Home Politik Ku Li sudah jangka bahana rasuah, GST